Základní programovací modul C/C++

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

ÚVOD

Programovací jazyky jsou jazyky na vysoké úrovni, což znamená, že používají slova a příkazy, které jsou pro lidi snadno srozumitelné, i když se velmi liší od skutečného lidského jazyka. Programování v C++ je program ve formě funkcí. Main () je název funkce, která musí být přítomna v programu C++ a je umístěna v určité sekci, která označuje jako kompilátor kde je začátek programu. Kromě toho lze main() v jednom programu použít pouze jednou. Existují také různé programovací jazyky, viz dále Seznamte se s programovacím jazykem C

TYP DATA

Datový typ je typ hodnoty, kterou může proměnná pojmout. Například může obsahovat celá čísla, zlomky a jednopísmenné znaky, dokud nejsou symboly a písmena uspořádány tak, aby tvořily řady znaků.
  • Zadejte celé číslo

Datový typ celé číslo nebo celé číslo lze deklarovat pomocí klíčových slov klíčové slovo nebo slovo doporučení vyhrazené slovo , to je krátký nebo dlouhé. Věnujte pozornost následující tabulce.
Stůl 1. Zadejte celé číslo
Klíčové slovo Množství paměti Rozsah hodnot
int 16 bit-32768 s/d 32768
krátký int nebo krátký 16 bit -32768 s/d 32768
long int nebo long 32 bit -2147483648 s/d 214748368

Kromě tohoto celočíselného typu lze deklarovat také celočíselné typy bez znaménka celé číslo bez znaménka pomocí klíčových slov nepodepsaný. Věnujte pozornost následující tabulce.
Tabulka 2 Zadejte celé číslo
Klíčové slovo Množství paměti Rozsah hodnot
Zrušit podpis int 16 bit 0-65535
Krátký nepodepsaný 16 bit 0-65535
Dlouhé nepodepsané 16 bit 0-4294967295

  • Datový typ zlomku
Zlomkový datový typ popř plovoucí bod lze deklarovat pomocí klíčových slov klíčové slovo nebo slovo doporučení Rezervováno, a to plovoucí, dvojitý a dlouhý dvojitý. Věnujte pozornost následující tabulce.
Tabulka 3. Typ frakce
Klíčové slovo Množství paměti Rozsah hodnot
Plovák 32 bit 3,4E-038 s/d 3,4E+038
Kolom 3A 64 bit 31,7E-038 s/d 1,4E+038
dlouho
dvojnásobek
64 bit 31,7E-038 s/d 1,7E+038

OPERÁTOR

Operátory jsou symboly nebo slova, která lze v programech použít k manipulaci s operacemi, jako je sčítání dvou kusů nebo hodnot. Operátorské znaky v jazyce C/C++ lze seskupit následovně:
A. Pracovní operátor ( operátor přiřazení)
Pracovní operátor je rovnítko (=), které se používá k zadání hodnoty napravo od proměnné zobrazené vlevo. Příklad: a = 5 a = b = c, pak hodnoty a a b jsou stejné jako c, konkrétně 5.
B. Aritmetické operátory (aritmetické operátory)
Operátoři klasifikovaní jako binární lze vidět v následující tabulce.
Tabulka 4. Tabulka binárních operátorů
Operátor Informace
* Násobení
/ Rozdělení
% Modul
+ Přidání
- Redukce
Aritmetické operátory jsou klasifikovány jako unární můžete vidět v následující tabulce.
Tabulka 5. Tabulkový operátor unární
Operátor Informace
+ Znaménko plus
- Znaménko mínus
++ Prefix : preincrement; postifix:
postinkrementace
- Prefix : preincrement; postifix:
postinkrementace

C. Zvýšení a snížení operátorů ( operátory zvýšení a snížení)
C/C++ má známý operátor, a to operátor zvýšení (operátor přírůstku) který používá znak operace (++) a operátor dekrementace, který používá (--). Operátor sčítání se používá k odečtení 1 od předchozí hodnoty a operátor snížení se používá k odečtení 1 od předchozí hodnoty.
D. Operátor bitově (bitové operátory)
Pro operátory bitový ve formě bitů poskytuje jazyk C++ několik operátorů, jak je uvedeno v tabulce níže.
Tabulka 6. Operátor tabulky bitově
Operátor Informace
<< Shift doleva (bitový posun doleva)
>> Shift vpravo (bitový posun vpravo)
& A provoz
| NEBO bitová operace
^ Opera bit CHORUS
- NE bitová operace

E. Operátoři vztahů (operace vztahů)
Operátor vztahu ( operátor vztahů) slouží k porovnání dvou hodnotových prvků a bude vytvořena srovnávací hodnota, a to správná (s hodnotou 1) nebo nepravdivá (s hodnotou 0). Tento operátor se široce používá k dokončení podmínky v příkazu LI.
Tabulka 7. Tabulka operátorů vztahů
Operátor Informace
> Větší než
>= Větší se rovná
< Menší
<= Menší rovná se
== Rovná
!= Nerovná se

F. Logika operátora (logické operace)
Logické operátory se obvykle spárují s operátory vztahů. Logické operátory můžete vidět v následující tabulce.
Tabulka 8. Tabulka logických operátorů
Operátor Informace
&& Operátor logika AND
|| Operátor logika OR
! Operátor logika NE

G. Operátor adresy (operace s adresou)
C++ také poskytuje dva operátory adresy (operace s adresou) související s uživatelskými ukazateli. Věnujte pozornost následující tabulce.
Tabulka 9. Tabulka operátorů adres
Operátor Informace
& Adresa provozovatele
* Nepřímý provoz

H. Operátor koma (operace s čárkou)
Kóma operátora (operace s čárkou) se používá k umístění několika výrazů oddělených čárkami do úvodní a závěrečné závorky.
I. Kombinované operátory
C++ umožňuje psaní konstrukčního operátoru (=) kombinovat s dalšími operátory, konkrétně s aritmetickými operátory, operátory zvýšení a snížení a operátory bitový. Forma psaní je následující: dílenský operátor proměnná = výrazový operátor Upraveno tak, aby se psalo takto: ostatní operátoři dílenský operátor operátorová proměnná = výraz